ŽIVE LEGENDE

ŽIVE LEGENDE – Oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev in znanj

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: april 2022 – april 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Tržič, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Muzeji radovljiške občine, Tržiški muzej, Varh-Vesna Arh s.p. 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 428.884,70 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.787,03 € (85 %)

Opis operacije: 

Z vzpostavitvijo inovativnega turističnega produkta interpretacije kulturne dediščine na območju 8 občin LAS Gorenjska košarica bomo prispevali k ohranitvi bogate kulturne dediščine, znanj in kompetenc s področja tradicionalnih obrti in običajev ter z razvojem produkta in prispevali k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Območje LAS Gorenjska košarica ima vrsto ohranjenih obrti in običajev, ki bogatijo vsakdan prebivalcev, vendar prenosa znanj na mlado generacijo skoraj ni. Hkrati območju do sedaj ni uspelo razviti tržno zanimivih produktov interpretacije kulturne dediščine, ki dolgoročno prispevajo k ohranitvi bogate kulturne dediščine, zagotavljajo prenos znanj na mlade generacije ter trajnostna delovna mesta na podeželju. 

Velik del območja zaznamujejo manj razvita turistično in tržno dokaj nezanimiva turistična območja. Le ta se zaradi nerazvitih inovativnih turističnih produktov, ne-specializirane turistične ponudbe ter pomanjkljivih znanj ponudnikov srečujejo z izrazitimi sezonskimi nihanji in t.i. mrtvimi sezonami, doba bivanja gostov na teh območjih stagnira oziroma se zmanjšuje. Območje ima  pomanjkljivo turistično ponudbo in veliko neizkoriščenih možnosti za razvoj specializirane turistične ponudbe interpretacije kulturne dediščine. Že sedaj območje razvojno stagnira in se sooča z izgubo delovnih mest, odhajanjem mlade usposobljene delovne sile, selitvijo malih in srednjih podjetij izven območij… Območje turističnih potencialov ne izkorišča v zadostni meri, posamične dobro zamišljene akcije razvoja turistične ponudbe pa zaradi pomanjkljivih znanj in nepovezanosti deležnikov, ne prinašajo pomembnih razvojnih rezultatov. Hkrati mladi ne vidijo možnosti zaposlitve oz. iskanja podjetniških priložnosti na področju tradicionalnih obrti z razvojem inovativnih izdelkov oz. na področju razvoja interpretacije kulturne dediščine. Nosilci znanj in kompetenc (stare obrti, običaji) pa večkrat, kljub temu, da bi z veseljem delili znanje in ga prenašali na mlade generacije, ne najdejo naslednikov. Poleg tega nam do sedaj ni uspelo povezati različnih nosilcev, ki so ključni za uspešen razvoj interpretacije kulturne dediščine (muzeji, občine, nevladne organizacije, podjetja, posamezniki – nosilci znanj in kompetenc).

Cilji operacije: 

 • izkoristiti potenciale bogate kulturne, etnološke in naselbinske dediščine območja ter jih na primeren način vključiti v turistično ponudbo območja,
 • vzpostaviti kvaliteten produkt interpretacije kulturne dediščine, ki bo zagotavljal stalen prenos znanj na mlado generacijo, skrbel za razvoj interpretacijskih vsebin,
 • evidentirati in obdelati obstoječo kulturno dediščino območja ter jo nadgraditi,
 • zagotoviti ustrezno prezentacijo in promocijo kulturne dediščine območja,
 • razviti turistične produkte, ki bodo temeljili na prezentaciji dediščine območja LAS Gorenjska košarica.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje, koordinacija in promocija,
 • ovrednotenje kulturne dediščine ter oblikovanje priporočil za zagon aktivnosti,
 • naložbe v interpretacijo kulturne dediščine:
  • 3D vizualna rekonstrukcija arheoloških najdišč v Preddvoru,
  • digitalizacija cerkve Sv. Janeza Krstnika z okolico v Bohinju,
  • nadgradnja obstoječe etnološke in kulturne dediščine muzejskih zbirk na področju različnih tradicionalnih obrti in dejavnosti:
   • PAŠNIŠTVO – ureditev nove muzejske zbirke v Petrovčevi hiši v Občini Cerklje na Gorenjskem,
   • ŽEBLJARSTVO – prenova stalne etnološke razstave in razstave Žebljarstvo v Kropi in Kamni Gorici v občini Radovljica,
   • PASTIRSTVO – prenova Bregarjevega pastirskega stanu (Življenje »majerjev« na planini) v občini Bohinj v območju triglavskega narodnega parka,
   • LITERARNA ZGODOVINA – ureditev dela razstave v spominski sobi v Čopovi rojstni hiši v občini Žirovnica,
  • obnovitve na objektih izjemno pomembne kulturne dediščine:
   • zamenjava kritine na objektu Graščine Duplje v občini Naklo,
   • KOVAŠTVO – Revitalizacija Fužine Germovka v občini Tržič,
   • obnova poti in stopnišč na gradu Neuhaus – v občini Tržič.

Rezultat operacije: 

 • izvedene naložbe v interpretacijo kulturne dediščine,
 • vzpostavljen produkt interpretacije kulturne dediščine, Izboljšanje življenja v podeželskih skupnostih; Število prebivalcev na območju z dostopom do novo razvitih storitev za dvig kvalitete življenja; 150.

Koristne povezave:

Related Images:

(Visited 16 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

20. oktobra, 2022

Dostopnost