SURF-SUstainable Rural Future (Trajnostna prihodnost na podeželju)

Ozadje in razlogi za projekt SURF

Namen projekta SURF je lotevanje izzivov, s katerimi se soočajo podeželska območja pri prilagajanju podnebnim spremembam in spodbujanju njihovega trajnostnega razvoja. Podnebne spremembe močno vplivajo na podeželske skupnosti, saj vplivajo na njihovo preživetje in splošno blaginjo. Ker poteka zeleni prehod, je ključnega pomena zagotoviti, da podeželska območja ne bodo ostala zadaj in da bodo opremljena s potrebnim znanjem in spretnostmi za prilagajanje tem spremembam. Poleg tega pa ima življenje na podeželju edinstvene prednosti, ki lahko pripomorejo k blažitvi globalnega segrevanja. To je rezultat tukajšnjih praks, kot so zajemanje ogljika, krožno gospodarstvo in manjša poraba. Te prakse so skladne s cilji zelenega prehoda in prilagajanja podnebnim spremembam ter poudarjajo pomen naložb v podeželska območja.

Z zagotavljanjem usposabljanja odraslih na podeželju in izboljšanjem znanja o prilagodljivosti na podnebne spremembe, lahko projekt SURF prispeva k trajnostnemu razvoju podeželja in spodbuja izmenjavo informacij, najboljših praks in pobud o prilagodljivosti na podnebne spremembe v Evropi. To je v skladu z akcijskim načrtom EU za podeželje, katerega cilj je „narediti naša podeželska območja močnejša, povezana, odporna in uspešna“ (Evropska komisija, 2021).

Pobuda za ta projekt izhaja iz potreb in ciljev partnerstva ter usklajenosti z evropskimi politikami in potrebami državljanov. Projekt je bil oblikovan ob upoštevanju prednostnih nalog programa Erasmus+, usklajen pa je tudi z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo sprejele vse države članice Združenih narodov. Prav tako so partnerji motivirani, da prispevajo k Evropskem zelenem dogovoru in Podnebnem paktu EU (https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal_en ). Pakt ima namreč namen postati živahen prostor za izmenjavo informacij, razpravo in ukrepanje v zvezi s podnebno krizo ter ponuditi podporo evropskemu podnebnemu gibanju, da se razširi in utrdi. Projekt EU želit sodelovati v Podnebnem paktu in koaliciji Izobraževanje za podnebje, ter se povezati z Evropsko participativno skupnostjo za učence, učitelje in deležnike v izobraževanju. Koalicija Izobraževanje za podnebje je evropska participativna izobraževalna skupnost, ki podpira spremembe, potrebne za podnebno nevtralno družbo: https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/ in partnerji projekt SURF si močno želijo, da bi prispevali k doseganju določenih ciljev koalicije: vključevanje vrstnikov; snovanje in inoviranje konkretnih ukrepov za participativne izzive ter izvajanje, doseganje in deljenje skupnih rešitev za krepitev zmogljivosti.

Projekt SURF je tako usklajen z evropskimi politikami, inovativnega pristopa k reševanju potreb državljanov ter prispevka k izobraževanju, prilagajanju podnebnim spremembam in razvoju. Pomagal bo pri spodbujanju aktivnega državljanstva, ustvarjanju modela, po katerem bi se lahko zgledovale druge skupnosti ter in okrepitvi vključenosti državljanov na evropski ravni, hkrati pa podpira pobude, ki jih ustvarjajo državljani sami in za njih.

Cilji projekta:

Glavni cilj je ustvariti inovativen program usposabljanja odraslih za okrepitev priložnosti za podeželje v okviru zelenega prehoda in prilagajanja podnebnim spremembam. Konkretni cilji pa so:

1. Izboljšati znanje o podnebnih spremembah;

2. Spodbujati družbeno udeležbo za vključevanje skupnosti v proces odločanja;

3. Oblikovati usposabljanje odraslih na podeželju, ki bo prispevalo k trajnostnemu razvoju podeželja;

4. Ustvariti Evropsko podeželsko mrežo za spodbujanje izmenjave informacij.

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti projekta so vključene v različne delovne pakete za doseganje omenjenih ciljev, najpomembnejše pa so:

 • Oblikovanje platforme;
 • Usposabljanje o podnebnih spremembah na podeželju in prilagajanju nanje;
 • Spletno izobraževanje o pristopu participativnega akcijskega raziskovanja (PAR);
 • Lokalni dogodki usposabljanja za izvajanje PAR za prepoznavanje priložnosti;
 • Oblikovanje poti usposabljanja za odrasle;
 • Priprava vodnika po dobrih praksah;
 • Oblikovanje in utrditev Evropske mreže za podeželje.

Rezultati:

Projekt bo imel več rezultatov, tako oprijemljivih kot takih, ki dolgoročno prispevajo k  uspešnosti podeželja pri soočanju s podnebnimi spremembami in trajnostnem razvoju:

 • Spletna platforma in aktualizirane vsebine o podnebnih spremembah;
 • Forum za razprave;
 • Didaktično gradivo o podnebnih spremembah;
 • Spletni tečaj o pristopu PAR (priročnik, tečaj in usposabljanje) ter vodniki po dobrih praksah;
 • Spletni seminarji;
 • Delavnice;
 • Povezana Evropska podeželska mreža.

Med neoprijemljive, a enako pomembne rezultate projekta sodijo: okrepitev razprave v partnerskih državah in EU med ljudmi s podobnimi izzivi, stalno družbeno sodelovanje na različnih lokacijah ter povečano znanje in spretnosti izobraževalcev o temah projekta.

Vir financiranja: program Erasmus + (KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education)

Trajanje: december 2023 – december 2025

Vodilni partner: Fundacija Low Carbon Economy (Španija)

Ostali partnerji: Univerza Jaume I de Castellon (Španija), Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo Univerze v Ljubljani (Slovenija), Združenje A.R.C.E.S. (Italija), INEUROPA SRL (Italija)

Vloga CTRP Kranj: partner

Related Images:

(Visited 8 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

8. januarja, 2024

Dostopnost