Projekti EKSRP

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj skupaj s partnerji izvaja sledeče projekte:

MEDGENERACIJSKI CENTRI

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Ljudska univerza Radovljica, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 525.965,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 300.000,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je razvoj medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, želimo omogočiti uporabnikom vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Predmet operacije je vzpostavitev socialnega servisa, ureditev skupnih površin in objektov ter storitev za medgeneracijsko druženje s svetovanji in programi za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča,
 • priprava modela delovanja medgeneracijskih centrov,
 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa,
 • vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za razvoj in delovanje medgeneracijskih centrov,
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov medgeneracijskih centrov.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje operacije,
 • promocija medgeneracijskih centrov in medgeneracijskega sodelovanja,
 • naložba za vzpostavitev mobilnih servisov,
 • naložbe v medgeneracijske centre,
 • modelo delovanja medgeneracijskih centrov,
 • zagon delovanja medgeneracijskih centrov in mobilnega servisa.

Rezultat operacije: 

vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča.

Povezave:

BOGASTVO NARAVE (Interpretacija naravne dediščine v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah)

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: : BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 160.276,14€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 115.700,00€ (85%)

Opis operacije:

Z inovativnim turističnim produktom interpretacije naravne dediščine, ki prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvija celovit produkt, ki temelji na biodiverziteti območja, vodah  in poudarja tudi geologijo, kot ključni element produkta, bo operacija prispevala k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, ohranitvi identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja ter razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije naravne dediščine na območju 6 občin območja LAS,
 • zagon produkta interpretacije naravne dediščine,
 • vzpodbuditev prebivalstva, ponudnikov turističnih storitev, namestitev in deležnikov k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije naravne dediščine in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z naravno dediščino.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe potrebne za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
 • zagon produkta interpretacija naravne dediščine:
  • analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
  • poziv za »zgodbarjenje naravne dediščine«,
  • priporočila za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
  • priprava interpretacijskih konceptov,
  • usposabljanja, delavnice za interpretacijo naravne dediščine in prenos znanj iz starejše na mlado generacijo,
  • pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine,
  • evalvacija pilotne izvedbe,
  • akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta interpretacija naravne dediščine.

Rezultati operacije:   produkt interpretacije naravne dediščine.

Povezave:

ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

(Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva)

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 211.006,25€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00€ (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji operacije:

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
 • naložbe v enote kulturne dediščine,
 • pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
  • tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
  • Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
  • regionalna conacija kozolcev,
  • praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
  • osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
  • Razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultati operacije: delujoč  model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine  v razvoju naselij.

Povezave:

Related Images:

(Visited 71 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost