carbon.Care

Omejevanje CO2 z izboljšanjem gozdarskih in kmetijskih praks na poti k nizkoogljičnim vzorcem regionalne energetike

( Improvement of Carbon Sequestration Practices in the Agricultural and Forestry Sector towards Low-Carbon Regional Energy Patterns)

Velike emisije CO2 iz različnih človekovih dejavnosti (industrija, energetika, promet…) so pereč okoljski problem v Evropi in svetu. Pri tem  kmetijstvo in gozdovi prispevata znaten delež izpustov CO2, hkrati pa imata še večji potencial za njegovo zmanjševanje. S tem namenom je CTRP Kranj leta 2010 s partnerji iz province Ferrara (Italija) ter pokrajine Asturija (Španija) pripravil projekt Carbon.Care. Kot eden od 6 podprojektov je bil za izvedbo izbran v okviru Interreg IV C projekta LoCaRe (april 2011). z
Namen partnerjev je, da s primerjavo različnih praks gospodarjenja z gozdovi in v kmetijstvu ter uporabe njihovih produktov (les in lesna biomasa, zeleni odpad) oblikujemo nove pristope, ki bodo na vključenih regijah prispevali k omejevanju (zadrževanju) in zmanjševanju količin CO2. Partnerske organizacije bodo v okviru tega izvedle niz mednarodnih in regionalnih aktivnosti, med njimi:
       v     OCENO nekaterih značilnih primerov dobrih praks za zmanjševanja in zadrževanja CO2 v kmetijstvu in gozdarstvu, ki so preizkušene v partnerskih regijah, ter analize njihovega potenciala za prilagoditve na lokalno raven ostalih vključenih regij.

v     OBLIKOVANJE:

1.) skupnega metodološkega pristopa za zadrževanje in zmanjševanje CO2, skupaj z analizami potencialnih sprememb v zalogah CO2 glede na različne načine gospodarjenja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ter
2.) priporočil in strategij za lokalne dejavnosti za omejevanje količin CO2 skozi posvetovanje z lokalnimi oblastmi.
 v     RAZVOJ programov ozaveščanja in krepitve usposobljenosti lokalnih političnih odločevalcev, civilne družbe, kmetovalcev in strokovnjakov z namenom (1) okrepitve razumevanja javnosti glede pomena praks zadrževanja in zmanjševanja CO2, ter (2) motiviranja in podpore neaktivnim lastnikom gozdov in kmetovalcem, da s pomočjo izboljšane mreže tehnične podpore v gospodarjenje vključijo ekoekonomske vzorce.
  
Projektni partnerji:
 •  LT Terra&AcquaTech (Italija, vodilni partner),
 • CETEMAS – Centro Tecnológico Forestal de la Madera (Španija, partner),
 • Center za trajnostni razvpoj podeželja Kranj (Slovenija, partner).
 
Financiranje:Program Interreg IV C Program – ERDF (85%), druga javna in zasebna sredstva (15%).
Trajanje: 2011 – 2012
 
Več o projektu CARBON.CARE >>> Projektna brošura CARBON.CARE 
 
Krovni projekt LoCaRe (Low Carbon Economy Regions)
Projekt LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) poteka pod okriljem programa Evropske komisije INTERREG IV C. Program spodbuja razvoj rešitev za znižanje nivoja izpustov ogljikovega dioksida na regionalni in lokalni ravni, ki obenem prispevajo k razvoju gospodarstva. Pri tem aktivnosti temeljijo na obstoječih izkušnjah in prispevajo k pospeševanju razvoja ter učinkovitosti regionalnih politik in načrtovanja.
Omenjene rešitve bodo oblikovane skozi niz aktivnosti sodelovanja med 6 regijami iz vseh koncev Evrope:  regija Syddanmark (Danska), Västra Götalandsregionen (Švedska), Principado de Asturias (Španija), Regione Emilia-Romagna (Italija), Gorenjska (Slovenija) in provinca Zeeland (Nizozemska). Pri tem sodelujejo na 3 strateških tematskih področjih in sicer: Novo podnebje, Nova energija in Novo upravljanje.
Od celotnega proračuna projekta je polovica ali 2 miljona EUR namenjeno izvedbi 6 podprojektov (med njimi tudi projekt CARBON.CARE), h pripravi katerih so jeseni 2010 povabili lokalne oblasti in javne institucije iz vseh partnerskih regij. Teme podprojektov se nanašajo na uporabo obnovljivih virov energije, zajemanje in skladiščenje CO2, zeleno naročanje, nizko ogljično prostorsko planiranje in osveščanje ter usposabljanje različnih javnosti oz. ciljnih skupin za krepitev njihove aktivnosti.
Medregionalni program sodelovanja INTERREG IVC je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključenih partnerjev.
 
Več o krovnem projektu LoCaRe >>> http://www.locareproject.eu/

Kmetijstvo, gozd in omejevanje emisij CO2
Kmetijstvo pripeva pomemben delež k emisijam CO2 in sicer direktno kot uporabnik zemljišč in potrošnik fosilnih goriv, medtem ko je učinek praks pridelovanja kmetijskih pridelkov ter vzreje živine odvisna od njihove (ne)trajnostne usmeritve. Na drugi strani trajnostne prakse kot so ekološko kmetijstvo, omejevanje intenzivnosti oranja ter ohranjanje travniških površin skladiščijo CO2 ter preprečujejo njegovo ”uhajanje” v ozračje. Organski material kot je gnojevka in zeleni odpad pa predstavlja obsežen in obnovljiv vir za pridobivanje ”zelene” energije.
Gozdni ekosistemi zadržujejo in skladiščijo CO2, s čimer so eden ključnih dejavnikov blaženja podnebnih sprememb. Lesene inačice produktov kot so pohištvo, hiše, druga infrastruktura in predmeti osebne uporabe skladiščijo velike količine CO2, pri čemer zmanjšujejo uporabljajo pogosto lokalne materiale in zmanjšujejo tudi druge škodljive posledice njihove proizvodnje iz netrajnostnih, umetnih materialov. Lesna biomasa, ki se uporablja za proizvodnjo energije, nadalje prispeva k zmanjševanju negativnih učinkov fosilnih goriv. Po drugi strani pa procesi kot so uničevanje gozdov, njihova prekomerno izkoriščanje ter druge netrajnostne oblike gospodarjenja z njimi lahko povzročijo da gozdovi postanejo velik vir CO2.
Gozdovi, kmetijska zemljišča in podnebne spremembe pa so medsebojno povezani v obsegu, ki gre daleč onstran karbonskega cikla. Globalno segrevanje in podnebne spremembe bi lahko negativno spremenile kmetijske in gozdne ekosisteme, pa trudi njihove vzorce proizvodnje. To bi spremenilo njihove zmožnosti za proizvodnjo ter zagotavljanje zgoraj omenjenih okoljskih storitev. Predvidevanja kažejo, da bi podnebne spremembe v Južni Evropi lahko povzročile zmanjšanje produktivnosti kmetijske pridelave, medtem ko bi v Srednji in Vzhodni Evropi upadla produktivnosti gozdov.
Na splošno gledano obstajajo 3 osnovni načini kako gozdovi in kmetijska zemljišča lahko  prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov:
 1. sprememba negozdnih zemljišč v gozdove,
 2. ohranjanje ali povečanje količin CO« skladiščenih v obstoječih gozdovih in kmetijskih tleh z njihovim trajnostnim upravljanjem in
 3. uporaba lesne biomase za energijo ter proizvodnjo lesenih produktov.
Obstaja več možnih ukrepov na obeh področjih, ki lahko prispevajo k ciljem nizkoogljičnega gospodarstva oz. družbe:
 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja največje možno zajemanje CO2 (in je potrjeno z ustreznimi certifikati);
 • Spodbujanje proizvodnje in uporabe lesenih produktov, še zlasti tistih iz gozdov, v katerih se trajnostno gospodari;
 • Podpora trajnostnim kmetijskim praksam v lokalnem kmetijstvu, kar zagotavlja zajemanje CO2 oz. njegovo zadrževanje;
 • Spodbujanje bolj učinkovite rabe energije v kmetijstvu in gozdarstvu;
 • Spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih kmetijskih in gozdnih virov (lesna biomasa, zeleni odpad, gnojevka) preko finanlne in organizacijske podpore.
AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. Mednarodni sestanek projekta CARBON.CARE na Gorenjskem
V petek, 2. decembra 2011 je v Preddvoru (Gorenjska) potekal 2. projektni sestanek partnerjev projekta CARBON.CARE.
 
2. Ogled dobrih praks zmanjševanja CO2 v okviru projekta Carbon.Care
Ob robu 2. projektnega sestanka projekta CARBON.CARE je bila za partnerje iz Španije in Italije v dopoldanskih urah organizirana strokovna ekskurzija. V okviru te so si ogledali primere dobrih praks zmanjševanja emisij CO2 skozi različne trajnostne prakse gospodarjenja v kmetijstvu in gozdarstvu oz. uporabe njihovih produktov.
Primeri dobrih praks so vključevali:
 • Pridelava lesne biomase za ogrevanje skozi gospodarjenja z lokalnimi gozdovi ter uporabo ostankov lesno-predelovalne dejavnosti (Janez Godnov, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Potarje);
 • Lokalna proizvodnja lesenih produktov (hiše, brunarice, notranje stavbno pohištvo) iz lokalnega lesa kot dodatna vrednost ter način zajema CO2 (Gaj Les d.o.o., Potarje);
 • Uporaba lokalne lesne biomase za ogrevanje javnih objektov (Podružnična šola Lom – OŠ Tržič);
 • Ekološko kmetijstvo na Gorenjskem in Sloveniji kot način zmanjševanja CO2 (Primož Krišelj, član Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije);
 • Praktičen prikaz ekološke kmetije in njenega prispevka k lokalni ekonomiji (Primož Krišelj, Ekološka kmetija Krišelj);
 • Primer izvedbe in uporabe visoko-kvalitetne lesene gradnje iz lokalnega lesa (Primož Krišelj, Ekološka kmetija Krišelj);
 • Stanje gozdov na Gorenjskem ter instrumenti spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z njimi (Tomaž Polajnar, Zavod za gozdove Slovenije, KE Preddvo

3. Mednarodna strokovna konferenca projekta CARBON.CARE

V petek 15. februarja, 2013 je v gradu Hrib, v Preddvoru potekala zaključna konferenca projekta CARBON.CARE. Udeleženci so bili iz različnih javnih inštitucij in podjetij iz Danske, Španije, Italije in Slovenije. V prvem delu so se zvrstile predstavitve rezultatov posameznih projektnih partnerjev, povabljenih gostov iz podjetja Altus consulting d.o.o., Skupine Jelovica, Maderias Siero iz Španije ter Zavoda za gozdove Slovenije. V drugem delu pa je sledil obisk in ogled energijsko pasivnega vrtca Preddvor kot primer dobre prakse lesene in energijsko učinkovite gradnje Skupine Jelovica.

Posamezne predstavitve na konferenci:

1_Miran Zadnikar_Obcina Preddvor

2_Helle Knudsen_Regija Juzna Danska

3_Marco Meggiolaro_LT Terra and Acqua Tech

4.1_Elena Tamburini_LT Terra and Acqua Tech

4.2_Celia Martinez_CETEMAS Asturija

4.3_Uros Brankovic_CTRP Kranj

5_Vesna Paljk_ALTUS Consulting

6.1_Jože Prah_ZGS OE Brežice

7_Ivan Grašič_Jelovica

8.1_Susana Martinez_Maderas Siero

8.2_Pilar Gorria_NEPCon

 

 

 

Related Images:

(Visited 77 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost